Producenci
Regulamin

Regulamin wyjątkowo erotycznego sklepu wysyłkowego fierte.pl

Postanowienia ogólne

§1.

W niniejszym Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem internetowym firete.pl, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Hasło" - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 2. „Klient”- osoba, która założyła Konto w Sklepie.

 3. "Konsument" - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 5. "Login" – adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu.

 6. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej Portalu „fierte.pl” oraz jej podstronach.

 7. „Sprzedawca” – Kinga Ossowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vanité Kinga Ossowska, Pl. Kościuszki 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7292509173.

§2.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług polegających w szczególności na umożliwieniu Klientom złożenia bezpłatnie Konta oraz zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów dostępnych w asortymencie Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 615)

 3. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zakładania Konta oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

§3.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treści te stanowią zaproszenie do składania ofert.

§4.

 1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu niezbędne jest:

  1. Posiadanie urządzenia zdolnego do odtworzenia treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

  2. Posiadanie dostępu do sieci Internet.

  3. Korzystanie ze standardowego oprogramowania (systemu operacyjnego) oraz przeglądarki internetowej, obsługującej pliki „cookies”.

  4. Posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej.

  5. Posiadanie numeru telefonu.

 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

§5.

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich, obowiązują tylko przy zakupie przez internet i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, ani ewentualnych kosztów obsługi płatności (np. opłata za przelew bankowy).

 3. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany asortymentu Sklepu oraz cen towarów, wprowadzania do Sklepu nowych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiany pozostają bez wpływu na dotychczas zawarte umowy sprzedaży.

 4. Najpóźniej przed finalizacją zamówienia, tj. wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie towarów, wybranych przez niego do zamówienia, kwocie kosztów przesyłki i wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy.

 5. Rabaty uwzględniane w ramach akcji promocyjnych nie łączą się z innymi promocjami.

§6.

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzednim założeniu przez Klienta Konta. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowe Sklepu w zakładce „Rejestracja”.

 2. Założenie Konta równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

Rejestracja w sklepie fierte.pl

§7.

 1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić założenie Konta. Podany podczas rejestracji Login oraz Hasło służą do logowania się na Konto.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać adres e-mail oraz wskazać indywidualnie wybrane przez Klienta Hasło. Zabronione jest wypełnianie formularza treściami o charakterze bezprawnym lub wulgarnym.

 4. Do wysłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz realizacji zawieranych umów sprzedaży.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgód, o których mowa w ustępie powyżej, a następnie wysłanie formularza przez kliknięcie odpowiedniego przycisku umożliwia Sprzedawcy wysłanie na podany adres e-mail linku aktywacyjnego.

 6. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu w link aktywacyjny.

 7. Po dokonaniu aktywacji Konta, Klient ma możliwość dodania domyślnego adresu dostawy. Wskazanie adresu możliwe jest również na etapie składania zamówienia.

§8.

Klient zobowiązany jest do starannego przechowywania Loginu i Hasła, tj. uniemożliwiającego osobom nieuprawnionym uzyskanie do nich dostępu.

Składanie i realizacja zamówienia w wyjątkowo erotycznym sklepie wysyłkowym fierte.pl

§9.

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Konta poprzez złożenie zamówienia przez Klienta Sklepu.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem ustępu 3.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zarządzania przerw technicznych, podczas których składanie zamówień może być utrudnione lub niemożliwe. Przerwa techniczna pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed jej zaistnieniem.

§10.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Dodanie towarów do koszyka nie jest równoznaczne z ich zamówieniem. Klient ma możliwość dodawania do koszyka kolejnych towarów, a także usuwania towarów z koszyka lub zmiany ilości zamówionych towarów.

 2. Po dodaniu do koszyka wszystkich pożądanych towarów, Klient wybiera sposób płatności oraz dostawy, wyszczególnione w punkcie 11 Regulaminu. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności oraz dostawy zaktualizowana zostanie całkowita kwota do zapłaty. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o wskazanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), przy czym możliwe jest wskazanie przez Klienta innego adresu dostawy, niż adres, który Klient wskazał jako domyślny.

 3. Wyświetlone w koszyku towary wraz ze wskazaniem ich ilości i cen, sposobu i kosztów płatności oraz dostawy stanowią skierowane do Klienta zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

 4. Potwierdzenie, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, powoduje złożenie przez Klienta oferty zakupu towarów dodanych do koszyka.

 5. Przyjęcie oferty przez Sprzedawcę następuje poprzez wysłanie na podany przez Klienta adres mailowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wprowadzenia wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, do środka komunikacji elektronicznej Klienta w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznać się z treścią wiadomości.

 6. Zamówienia nie potwierdzone przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany mailem w terminie do 48 godzin od wprowadzenia wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, nie będą realizowane.

§11.

 1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:

  1. Przedpłata na konto Sprzedawcy.

  2. Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.

  3. Płatność online przez portal Przelewy24.pl oraz podmiot Blue Media S.A.
  4. Karty płatnicze:
   Visa
   Visa Electron
   MasterCard
   MasterCard Electronic
   Maestro

 2. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:

  1. Przesyłka – paczka.

  2. Przesyłka za pobraniem – paczka.

§12.

 

 1. Klient, który wybrał opcję przedpłaty na konto zobowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§13.

 1. Zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym w opisie towaru, jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy lub, w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży, do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia realizowanego w formie przesyłki za pobraniem.

§14.

Status złożonego zamówienia Klient może śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

Polityka zwrotów w sklepie wysyłkowym fierte.pl

§15.

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez wskazania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem sytuacji omówionej w ustępie 6.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.

 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w terminie określonym w ust. 1 o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 5. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą (decydująca jest wówczas data stempla pocztowego) lub pocztą e-mail.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  b. W których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§16.

 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży w sposób opisany w paragrafie 15 Regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających w wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy sposobu dostawy).

 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz zobowiązany jest do zapakowania rzeczy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo podczas transportu.

 4. Konsument ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 5. Zwrot kosztów od Sprzedawcy nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został przez Konsumenta poinformowany o odstąpieniu od umowy.

 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba, że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Procedura składania reklamacji w wyjątkowo erotycznym sklepie wysyłkowym fierte.pl

§17.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy

 3. W treści reklamacji należy wskazać dane Klienta, numer zamówienia oraz wady towaru stanowiące podstawę reklamacji

 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Jak sklep erotyczny fierte.pl chroni dane osobowe swoich klientów

§18.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kinga Ossowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vanité Kinga Ossowska, Pl. Kościuszki 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7292509173.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby założenia Konta oraz realizacji przez Sprzedawcę, zawieranych za pośrednictwem Sklepu, umów sprzedaży.

 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przy czym nie jest to obowiązkowe.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych teleadresowych, które Sprzedawca określa jako obowiązkowe, może uniemożliwić Sprzedawcy prawidłową realizację umowy.

 5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych dane@fierte.pl.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą wykasowane z systemów administrowanych przez firmę Vanité.

 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację usług transportowych, w szczególności DPD, Poczta Polska, InPost oraz podmiotom współpracującym z firm Vanité w celach zaopatrzeniowych.

 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Postanowienia końcowe regulaminu sklepu wysyłkowego fierte.pl

§19.

 1. Umowa między Sprzedawcą a Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wypowiedzieć umowę jedynie w razie zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia przez Klienta postanowień Regulamin.

 3. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Sprzedawcę procedury usunięcia Konta.

§20.

 1. W razie zmiany postanowień Regulaminu, Sprzedawca zamieści informację o zmianie bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu.

 2. Za doręczenie tekstu Regulaminu uważa się udostępnienie jego treści na stronie internetowej Sklepu.

 3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu.

§21.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

§22.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się pomocą konsumencką znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (choć nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl